Administratiekantoor leudal
 
Administratiekantoor Leudal facebook
administratiekantoor leudal email

Algemene voorwaarden administratiekantoor leudal

ALGEMEEN
Artikel 1.
Definities:
1. Opdrachtnemer: administratiekantoor leudal
2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om
werkzaamheden te verrichten.
3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden,die de opdrachtnemer in het kader van een
geaccepteerde opdracht verricht.
4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals
stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door
opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht
door opdrachtnemer(hierna genoemd AV).

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 2.
1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze
AV van toepassing heeft verklaard.
2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als
deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t.
eventuele later aangegane overeenkomsten.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. De gedrags - en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene
voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds
te zullen respecteren.
7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever
en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige; cq, vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt
zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht
genomen.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 3.
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of
strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere
voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
Artikel 4.
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die de opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste
vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet
behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en
honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig
zijn.
4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze
geretourneerd.
5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die
ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 5.
Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen
b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement
heeft/hebben aangevraagd.
e. In staat van faillissement is verklaard.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 6.
1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit
te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden
te laten verrichten.
4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in
rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is
geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan
opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

GEHEIMHOUDING
Artikel 7.
Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot
geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Dit betreft alle aan opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden
voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.
Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan
niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

OPSCHORTING/ONTBINDING
Artikel 8.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te
schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en
zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een
en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer , indien
1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens
opdrachtnemer.
2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde
een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan
hem is verleend.
4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever
onder bewind of curatele wordt gesteld.
Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook,
terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

BETALING
Artikel 9.
1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke
hoofde ook.
2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan
opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, terstond opeisbaar.
3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg
van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste
van de opdrachtgever.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering
van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in
mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende
rente.
5. In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder opdrachtgever individueel hoofdelijk
aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

RECLAMES
Artikel 10.
1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de
verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te
worden ingediend.
2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of
opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN
Artikel 11.
1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering
benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling
geheel is ontvangen, Cq; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn
gesteld.
2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te
beschouwen als een fatale termijn.
3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de
opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de
opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop
van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12.
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
2. Indien en voor zover er geen dekking zou zijn onder de polis, omdat bepaalde werkzaamheden van dekking zijn uitgesloten geldt het navolgende. De aansprakelijkheid van de schade wordt beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw) dat het opdrachtnemer over de laatste 12 maanden gedeclareerd heeft.
3. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder mede dient te worden verstaan stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever en  inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever.
4. Onder schade als in artikelen 12.1, 12.2 en 12.3 bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.
6. Elke aansprakelijkheid van het opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele externe controle het opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.
7. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onrechtmatig handelen door de opdrachtgever of doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
8. Elke aansprakelijkheid van het opdrachtnemer vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

VRIJWARING
Artikel 13.
1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of
indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
2. De plicht van opdrachtgever tot vrijwaring van opdrachtnemer vervalt indien en voor zover
opdrachtgever aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van de opdrachtnemer.

VERVALTERMIJN
Artikel 14.
Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden
van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van
werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de
opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten
en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 15.
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede de daaruit
Voorvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.


 

 

 

 

 

 

Administratiekantoor Leudal | Julianastraat 8 | 6081 GE | Haelen | 0475 470089
Michele van Maurik
Peter van Maurik
Mien Bex Boekhouder Haelen