Administratiekantoor leudal
 
Administratiekantoor Leudal facebook
administratiekantoor leudal email

 

 

 

Administratiekantoor Leudal | Julianastraat 8 | 6081 GE | Haelen | 0475 470089
Michele van Maurik
Peter van MaurikWat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een bv?

De besloten vennootschap (bv) Als u een bedrijf opricht, dan kunt u kiezen voor de bv als rechtsvorm. Voordeel van de bv is dat het een rechtspersoon is. Dit betekent dat niet u, maar de bv in de meeste gevallen aansprakelijk is voor eventuele schulden. U bent als directeur in dienst van de bv en handelt uit naam van het bedrijf. U kunt een bv alleen oprichten, of samen met anderen.

Per 1 oktober 2012 wijzigt het bv recht. De informatie zoals die hieronder staat geldt tot 1 oktober 2012.(meteen naar de wijzigingen)

Hoe zit de organisatie van een bv in elkaar?
Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, die in bezit zijn van de aandeelhouder(s). De hoogste macht ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders. De directeur(en) geven de dagelijkse leiding aan het bedrijf. Een bv kan ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houdt op het bestuur. Bij kleine bv's is de directeur vaak de enige aandeelhouder

Hoe richt ik een bv op?
De belangrijkste eisen bij oprichting van een bv:
• U heeft een notariële akte nodig. Hierin staan de statuten. De notaris controleert de juridische kant hiervan.
• U moet minstens 18.000 euro in de vennootschap storten. Dit kan met geld, maar ook in natura, zoals onroerend goed.
• U moet de bv inschrijven in het Handelsregister. Totdat dit gebeurd is, bent u ook persoonlijk aansprakelijk.
Let op: per 1 oktober verandert de wetgeving over de besloten vennootschap. U hebt dan geen verplicht startkapitaal van €18.000 nodig en ook geen notariële akte. Meer informatie aan het einde van dit artikel.

Bv in oprichting
Al vóórdat u een bv opricht, kunt u een onderneming hebben. Bijvoorbeeld omdat u uw bedrijfsactiviteiten al bent gestart. Treedt u namens deze 'bv in oprichting' naar buiten? Dan bent u persoonlijk aansprakelijk voor de rechtshandelingen.
Maak uw zakenpartners duidelijk dat u contracten sluit namens de bv in oprichting. Soms zet een eenmanszaak 'bv i.o.' achter de naam, omdat deze in een toekomstige bv wordt ondergebracht. De contracten in deze fase zijn namens de eenmanszaak. De bv kan een contract later alleen overnemen als de andere partij hiermee akkoord gaat. Is de bv in oprichting als onderneming actief? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. Een notaris moet hierbij verklaren de oprichting te verzorgen.

De aandelen van de bv
Aansprakelijkheid
Met een bv bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Maar als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, laten de banken u vaak ook privé meetekenen voor leningen. Hierdoor wordt u alsnog persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling van die leningen. Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn als:
• u te zware contracten bent aangegaan en wist (of kon voorzien) dat de bv hieraan niet kon voldoen.
• u de Belastingdienst niet op tijd meldt dat u de belastingen en premies niet kunt betalen.
• u de belastingen en premies niet kunt betalen door onbehoorlijk bestuur in de 3 jaar voor de melding aan de Belastingdienst.
• de bv failliet gaat door onbehoorlijk bestuur in de 3 voorgaande jaren. Onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld het niet deponeren van jaarstukken.

Als u alleen aandeelhouder bent, dan is uw aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarmee u deelneemt in de bv.

Jaarrekening deponeren
Uw bv moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de KvK. Welke gegevens u moet deponeren, hangt af van de omvang van uw bedrijf.

Belastingen bij de bv
Bezit u als directeur minstens 5% van de aandelen? Dan heeft u een 'aanmerkelijk belang' en bent u dga. Als dga betaalt u inkomstenbelasting over uw loon en eventueel dividendbelasting. Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een bv, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. De Belastingdienst staat echter niet toe dat u geen of heel weinig salaris krijgt. Uw loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van € 42.000 (gebruikelijkloonregeling). Meer over belastingen.

Sociale zekerheid
Als directeur-grootaandeelhouder bent u als werknemer in dienst van de bv en werknemer voor de sociale verzekeringen. Behalve als:
• u 50% of meer van de stemmen op de aandeelhoudersvergadering heeft (eventueel samen met uw echtgenoot);
• u en uw directe familieleden tweederde of meer van de aandelen bezitten;
• u niet tegen uw wil ontslagen kan worden.

In dit geval valt u niet onder de werknemersverzekeringen en kunt u zich vrijwillig verzekeren (zie ook bij de eenmanszaak).

Uw bedrijf verkopen
Als u uw bedrijf wilt verkopen, dan verkoopt uw aandelen, of u verkoopt de onderneming (machines, inventaris etc.) uit de bv. Bij aandelenverkoop betaalt de dga inkomstenbelasting. Als u de onderneming uit de bv verkoopt, dan betaalt de bv vennootschapsbelasting over de (boek)winst. Als de aandeelhouder van de verkopende bv zelf een bv is, dan betaalt deze holding in principe geen belasting over de opbrengst.

Holding en stamrecht-bv
Een holding is een bv die de aandelen van een andere bv bezit. U kunt deze constructie gebruiken om kapitaal (zoals winst of uw pensioenvoorziening) te scheiden van uw ondernemersrisico. In een stamrecht-bv wordt een ontslagvergoeding ondergebracht. Meer over de holding en stamrecht-bv.

Bv-recht verandert per 1 oktober 2012
Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht.
Met deze belangrijke wetswijziging voert het kabinet een aantal maatregelen in die het ondernemen vanuit een bv aantrekkelijker maken. De wetswijziging is relevant voor zowel bestaande als nieuwe bv’s.

Eenvoudiger en flexibeler
Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een bv oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een bv naar eigen wens in te richten. Onder andere de volgende zaken veranderen:
• U heeft geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat.
• De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen.
• U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
• U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen.
• U mag buiten Nederland vergaderen.
• U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.

Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de bv, is nog wel nodig.

Veelgestelde vragen over het bv-recht
Er zijn veel meer regels die veranderen. Als u bijvoorbeeld dividend gaat uitkeren, moet u voortaan een uitkeringstoets doen. Meer weten over wat er allemaal verandert? Bekijk de veelgestelde vragen over het nieuwe bv-recht.

Bezoek een van de bijeenkomsten of seminars van de KvK
Heeft u een bv? Bezoek dan de gratis bijeenkomst Het nieuwe bv-recht, wat betekent dat voor u? Deze wordt georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Heeft u nu een eenmanszaak, vof of maatschap en overweegt u een overstap naar de bv? Bezoek dan het seminar Overstappen naar een bv, iets voor u?

Achtergrondonformatie en toelichting
In dit artikel over het nieuwe bv-recht uit Eigen Bedrijf vindt u achtergrondinformatie en een toelichting van deskundigen.

Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

zelfstandigenaftrek
U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
U bent ondernemer.
U voldoet aan het urencriterium.
U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

Ga naar veranderingen inkomstenbelasting om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken voor zelfstandigenaftrek.

startersaftrek
Startende ondernemer
U krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
U dreef in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek.

startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
U bent aan het begin van het kalenderjaar geen 65 jaar.
U bent ondernemer.
U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer.
U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen(zie Arbeidsongeschiktheidsuitkering).
U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagdurencriterium.
Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.
Uw ondernemerschap is geen voortzetting van uw ondernemerschap van vóór 1 januari 2007.
U krijgt geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid over de winst die u behaalde als medegerechtigde.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

€ 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
€ 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
€ 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een:
uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)
uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
uitkering volgens een buitenlandse wettelijke regeling die overeenkomt met 1 van de regelingen hiervoor
uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens een aangewezen regeling
periodieke uitkering of verstrekking van een verzekering bij invaliditeit of een ongeval

aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
U krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
U bent ondernemer.
U voldoet aan het urencriterium.
U hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van AgentschapNL
Daarin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen. In deze verklaring staat ook welk bedrag u hiervoor kunt aftrekken.
U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.
U krijgt geen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk over de winst die u behaalt als medegerechtigde.
Meer informatie over speur- en ontwikkelingswerk vindt u op www.agentschapnl.nl en www.belastingdienst.nl.

meewerkaftrek
U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
• U bent ondernemer.
• U voldoet aan het urencriterium.
• Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.
U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.
Gebruik de Tabel meewerkaftrek om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet mee de behaalde winst:
• bij onteigening
• bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
• bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Aantal meegewerkte uren Aftrek
minder dan 525 geen aftrek
525 - 875 1,25% van de winst
875 - 1.225 2% van de winst
1.225 - 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst
U moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen.

stakingsaftrek
Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden aan een maximum.

U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Maakte u eerder gebruik van de stakingsaftrek (vóór 2001 'stakingsvrijstelling')? Bijvoorbeeld doordat u een deel van de onderneming hebt gestaakt? Dan geldt een afwijkende regeling. De stakingsaftrek wordt dan misschien beperkt.
U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet.

Bent u buitenlands belastingplichtige? Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst. Kunt u de aftrek niet helemaal verrekenen met de Nederlandse winst? Dan kunt u het restant van de ondernemersaftrek aftrekken van uw buitenlandse winst.

Bron: de Belastingdienst

Loonadministratie

Als u personeel in dienst neemt, heeft dat gevolgen voor uw administratie. U moet nu bijvoorbeeld een loonadministratie aanleggen en voor iedere werknemer een loonstaat bijhouden. Ook moet u zorgen dat uw werknemers loonstroken en jaaropgaven krijgen.

Loonadministratie aanleggen
U moet bepaalde gegevens over uw werknemers en over loonbetalingen administreren. Dat is nodig om uw werknemers en ons van de juiste gegevens voor de loonheffingen te kunnen voorzien.

Als werkgever moet u een loonadministratie aanleggen om aan ons en uw werknemer de juiste gegevens voor de loonheffingen te kunnen geven. Daarvoor hebt u allerlei informatie voor de loonadministratie nodig.

Bovendien bent u verplicht bepaalde gegevens over werknemers en loonbetalingen op een toegankelijke manier te administreren. Deze administratieve verplichtingen zorgen ervoor dat wij deze gegevens kunnen controleren. Voor een aantal regelingen gelden bijzondere administratieve verplichtingen.

Verder moet u rekening houden met een bewaartermijn en controle.

Gegevens werknemer administreren
Bij een dienstbetrekking moet u een aantal dingen regelen, uiterlijk de dag voordat uw werknemer gaat werken.

Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden. Voordat deze werknemer en alle volgende werknemers bij u gaan werken, moet u:
• de identiteit van de werknemer hebben vastgesteld
• de gegevens van de werknemer hebben verzameld voor de aangifte loonheffingen
In bijzondere gevallen moet u voor uw werknemers eerstedagsmelding doen.

Let op!
Gaat uw werknemer werken op de dag waarop u hem aanneemt? Dan moet u deze verplichtingen nakomen, voordat uw werknemer begint met werken. Soms kunt u van deze regels afwijken, bijvoorbeeld bij een fusie of overname. Als u van een werknemer geen gegevens voor de loonheffingen hebt of als u zijn identiteit niet kunt vaststellen, past u voor deze werknemer het anoniementarief toe.

Bedragen in de loonstaat boeken
U moet voor iedere werknemer een loonstaat invullen met de gegevens die van belang zijn voor de loonheffingen.

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat bijhouden. Op de loonstaat vult u de gegevens in die voor de loonheffingen van belang zijn. U kunt de modelloonstaat downloaden. De modelloonstaat bestaat uit 2 delen:
• een deel met rubrieken voor algemene gegevens
In deze rubrieken vult u de persoonlijke gegevens van de werknemer in, uw eigen gegevens, de gegevens voor de tabeltoepassing en het loonheffingennummer.
• een deel met kolommen voor specifieke gegevens
In deze kolommen vult u van elke loonbetaling alle gegevens in, bijvoorbeeld loonbedragen, aftrekposten en inhoudingen.
Voor sommige rubrieken en kolommen van de loonstaat zijn er uitzonderingen voor bepaalde artiesten en beroepssporters. Zie voor meer informatie de aparte ‘Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling'.

Loonstrook aan werknemers geven
Met de loonstrook informeert u uw werknemer of uitkeringsgerechtigde over de opbouw van zijn bruto- en nettoloon. Lees meer over wanneer en hoe je een loonstrook geeft, wat de verplichte gegevens zijn en over het belang van de loonstrook voor het digitaal verzekeringsbericht.

Met de loonstrook (of salarisstrook of loonspecificatie) informeert u uw werknemer of uitkeringsgerechtigde (hierna: werknemer) over de opbouw van zijn bruto- en nettoloon. Op de loonstrook staan ook het minimumloon dat voor de werknemer geldt, en gegevens die van belang zijn bij het vaststellen van een uitkering.
Lees meer over:
loonstrook: wanneer en hoe geven
verplichte gegevens op de loonstrook
belang van de loonstrook voor het digitaal verzekeringsbericht

Jaaropgaaf aan werknemers geven
U moet aan elke werknemer of uitkeringsgerechtigde na afloop van het jaar een jaaropgaaf geven, ook als de werknemer er zelf niet om vraagt.

U moet aan elke werknemer of uitkeringsgerechtigde (hierna: werknemer) na afloop van het jaar een jaaropgaaf geven, ook als de werknemer er zelf niet om vraagt. Als de werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat of als de uitkering stopt, mag u de jaaropgaaf ook dan al geven. Hoeveel jaaropgaven u geeft, hangt af van de situatie (zie Aantal jaaropgaven).
De jaaropgaaf is vormvrij. Op de jaaropgaaf moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Zie voor meer informatie over deze gegevens: Verplichte gegevens op de jaaropgaaf 2012.

Eerstedagsmelding doen
In een aantal gevallen kunnen wij u verplichten om nieuwe werknemers met een eerstedagsmelding bij ons aan te melden. Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude of illegale arbeid. U krijgt van ons dan een beschikking.

U hoeft geen eerstedagsmelding te doen, tenzij wij u verplichten om dat te doen. Dat doen wij in 1 van de volgende situaties:
• U hebt een naheffingsaanslag gekregen omdat u uw werknemers niet in de loonadministratie hebt opgenomen.
• U hebt van ons een vergrijpboete gekregen omdat u de loonheffingen niet of te laat hebt betaald.
• U wordt strafrechtelijk vervolgd omdat u:
o illegale werknemers in dienst hebt
o uw bedrijf niet bij het handelsregister hebt ingeschreven
o uw verplichtingen voor de loonheffingen niet bent nagekomen

• U hebt een boete gekregen omdat u illegale werknemers in dienst hebt.

Als u eerstedagsmelding moet doen
Als wij u verplichten om eerstedagsmelding te doen, krijgt u een beschikking van ons. U moet dan 3 jaar lang eerstedagsmelding doen, tenzij we de verplichting eerder intrekken. Wij kunnen de verplichting telkens verlengen met 5 jaar als u geen eerstedagsmelding doet of als 1 van de bovengenoemde situaties opnieuw voorkomt.
U vindt informatie over:
Voor wie u eerstedagsmelding doet
Wanneer u eerstedagsmelding doet
Welke gegevens u doorgeeft
Hoe u eerstedagsmelding doet

Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
Bij het einde van de inhoudingsplicht en bij het einde van een dienstbetrekking van een werknemer hebt u verschillende meldingsplichten.

In de volgende gevallen moet u ons een aantal dingen doorgeven:
U bent niet meer inhoudingsplichtig
De dienstbetrekking van een werknemer eindigt

Uitbetaalde bedragen aan derden
Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons opgeven.

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons opgeven. U moet dat doen als de persoon die de betalingen krijgt aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
• Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
• Deze persoon verricht de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer.
Bekijk de voorbeelden van betalingen die u moet opgeven.
Uw opgave gebruiken wij bij het beoordelen van de aangiften van deze personen.

Bron: de belastingdienstBedrijfsruimte huren of kopen?

Bedrijfsruimte huren:
Een bedrijfsruimte huren kan in tegenstelling tot het huren van een woonhuis veel meer voordelen hebben. De kosten van de huur van de bedrijfsruimte kunnen veelal 100% worden afgetrokken van de winst. De BTW kan natuurlijk verekend worden in de voorbelasting met de belastingdienst en de kosten van het huren hebben direct effect op de winst en dus op de inkomstenbelasting. Zo betaald de belastingdienst bijna 50% van de huur van de bedrijfsruimte mee.

Eigenschappen bij het huren van een bedrijfsruimte:
Een bedrijfsruimte huren heeft bij de belastingdienst enkele regels. Pas als aan al deze regels is voldaan mogen de kosten voor deze bedrijfsruimte 100% fiscaal worden afgetrokken. Zo mag de BTW van de kosten van het huren van de bedrijfsruimte alleen worden afgetrokken als deze minimaal voor 90% via de voorbelasting (dus met de BTW over uw inkomsten) is te verekenen. Verder is er een huur contact nodig waarin de volgende zaken over het huren vermeld staat:
- Dat de huur is belast met BTW
- Vanaf welke datum er wordt gestart met het huren van de bedrijfsruimte
- Een verklaring van de huurder dat de huur van de bedrijfsruimte voor minimaal 90% wordt verekend
- Een omschrijving van de bedrijfsruimte
- De datum van het boekjaar van de huurder

Zowel de huurder als de verhuurder van het bedrijfspand moeten het huur contract ondertekenen.

Aftrekbare posten bij het huren van een bedrijfsruimte:
De volgende kosten mogen van de belastingdienst 100% worden afgetrokken van de inkomsten indien is voldaan aan bovenstaande eigenschappen.
- De huur van de bedrijfsruimte
- De energiekosten
- Verzekeringskosten
- Schoonmaakkosten
- Inrichtingskosten (vloerbedekking, behang, maar ook bureau(s) en kasten)
- Huisstijlkosten (poster voor het raam, naambordje bij de deur etc.)


Bedrijfsruimte kopen
Bij het kopen van een bedrijfsruimte wordt er direct geinvesteerd in het bedrijf. Indien er voldoende financiën zijn kan het financieel veel interessanter zijn om een bedrijfsruimte te kopen in plaats van te huren. Zo is er meer invloed mogelijk in het pand indien dit zelf gekocht of gebouwd is dan dat bij het huren het geval is.

Zaken waarop gelet moet worden bij het kopen van een bedrijfsruimte:
- Toekomstbeeld
Als het niet nodig is om de bedrijfsruimte te kopen hoeft dit niet altijd het meest aantrekkelijk te zijn. Met het kopen van een bedrijfsruimte is er direct minder flexibiliteit dan bij het huren ervan. Door te kopen is het soms bijna direct noodzakelijk om op deze locatie jarenlang te blijven zitten om de aanschafskosten kwijt te raken.
-Noodzaak van het kopen
Moet de bedrijfsruimte gekocht worden omdat er op deze locatie nog geen bedrijfsruimte bestaat? Of is er veel inspraak nodig in de indeling? Dit kan de keuze mogelijkheden natuurlijk zeer beperken.
- Financiële moment
Kopen is een momentopname. Wat zijn de hypotheekkosten op dat moment? En de huurprijzen?
- Locatie van de bedrijfsruimte
Wat is de beste locatie voor de bedrijfsruimte? Bereikbaarheid? Gemeentelijke vergunningen? Milieu (schone grond verklaring?) Uitbreidingsmogelijkheden?
- Aankoopkosten
De aankoopkosten die komen kijken bij het kopen van een bedrijfsruimte, zoals makelaars- en notariskosten, overdrachtsbelastingen en BTW worden bij de koopsom van het bedrijfspand opgetelt. Deze mogen niet in een keer worden afgetrokken maar moeten periodiek worden afgeschreven.
- Investeringsaftrek
Het kopen van een bedrijfsruimte is een investering. Er is dan ook investeringsaftrek mogelijk voor het bedrag dat de onderneming zelf in de bedrijfsruimte steekt (dus exclusief het te lenen bedrag).
- Wel of geen BTW
De levering van een bedrijfsruimte dat langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen is vrijgesteld van BTW. Een nieuwe bedrijfsruimte of bouwterrein heeft wel BTW. In overeenstemming kan er worden gekozen om bij het kopen wel BTW te heffen. Dit is echter alleen mogelijk als 90% via voorbelasting kan worden verrekend. Verder is het niet mogelijk indien het hele bedrijf wordt verkocht, of indien de verkoper valt onder de landbouwregeling.
- Overdrachtsbelasting
Bij het kopen van een bedrijfsruimte is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze is niet aftrekbaar als kosten voor de onderneming. Deze kan bij de waarde van de bedrijfsruimte worden opgeteld en hierop kan worden afgeschreven. Indien er met BTW wordt gewerkt dan hier soms vrijstelling voor worden aangevraagd.

Bij het kopen van een bedrijfsruimte komen veel zaken kijken. Bovenstaande is een opsomming van veelvoorkomende onderdelen en geven misschien een eerste beeld of idee maar zijn lang niet volledig. Schakel bij het kopen van een bedrijfsruimte dan ook altijd eerst een belastingadviseur als accountant of boekhouder in en kijk vooraf altijd eerst naar de overheidsregels, vergunningen etc. Let op: Dit is alleen fiscale informatie. Informatie over de plaatselijke vergunningen worden hierin niet genoemd!

Bron: Ondernemeneninternet.nlPersoneel bij een eenmanszaak

De term eenmanszaak is misschien wat misleidend, het betekent namelijk niet dat er maar één persoon in het bedrijf mag werken. De term “één man” geeft aan dat het bedrijf financieel en juridisch door één persoon wordt geleid. De eigenaar mag daarnaast gewoon personeel hebben bij zijn eenmanszaak. Er zijn een aantal verplichtingen bij het aannemen van personeel, zo moet er een arbeidsovereenkomst aangegaan worden en het personeel moet worden aangemeld bij instanties als de belastingdienst.

Arbeidsovereenkomst
Met het personeel moet een arbeidsovereenkomst worden aangegaan. In de CAO (van de bedrijfstak) staat of het wettelijk verplicht is dat deze op schrift moet staan. De proeftijd, concurrentiebeding en een contract voor een bepaalde tijd moeten in ieder geval verplicht op schrift worden gezet en ondertekend worden door beide partijen. In de arbeidsovereenkomst staan zaken beschreven als: de omschrijving van de functie, de lengte van het dienstverband, de arbeidstijden, de vorm van het dienstverband (vast of tijdelijk), het salaris, regels rond ziekteverzuim, vakantiedagen en een eventuele pensioensregeling.

Verplichtingen
Bij het aannemen van personeel komen een aantal verplichtingen kijken, zo moet personeel worden aangemeld bij de volgende instanties:
•De belastingdienst, de zogenaamde “Eerstedagsmelding”. Voor aanvang van het dienstverband moet personeel worden aangemeld bij de belastingdienst.
•ARBO-dienst: de arbo-dienst komt in actie wanneer personeel ziek of arbeidsongeschikt wordt
•Ziekteverzuimverzekeraar: bij ziekte van het personeel moet je als werkgever twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door betalen. Dit risico is voor de meeste werkgevers te groot en daar kun je tegen verzekeren.

Verder moet het personeel natuurlijk beloond worden, er moet minimaal het minimumloon betaald worden. Deze staan beschreven in de CAO.
Verder kun je als werkgever het personeel een pensioensregeling aanbieden.
Meer over de verplichtingen bij personeel in een eenmanszaak lees je bij de betreffende pagina van de Kamer van Koophandel.

Loonheffing
Er moet loonheffing betaald worden aan de belastingdienst over het salaris van het personeel. Dit bestaat uit de volgende drie onderdelen:
•Premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA en Zw)
•Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
•Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Bron: eenmanszaakoprichten.nlParticuliere belastingaangifte doen: hoe werkt het?

Als u in Nederland woont, betaalt u belasting over uw inkomsten. Ook als u in het buitenland woont en inkomsten hebt uit Nederland, kan het zijn dat u belasting moet betalen.

Aangifte over uw inkomsten doen
Hoeveel belasting u precies moet betalen, hangt af van uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld naast uw loon nog andere inkomsten? Of hebt u recht op heffingskortingen, toeslagen of aftrekposten? U vermeldt dit allemaal in uw jaarlijkse aangifte.

In veel gevallen ontvangt u automatisch bericht van ons dat u aangifte moet doen. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Wilt u op een ander tijdstip uw belastingaangifte indienen, vraag dan uitstel aan.

Belasting terugkrijgen of betalen
Nadat u aangifte hebt gedaan, krijgt u van ons bericht hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dat bericht heet een aanslag. U krijgt geld terug als de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volks- verzekeringen lager is dan het totaal van de voorheffingen. Deze voorheffingen hebt u al betaald via ingehouden loonheffing, dividendbelasting of eerder opgelegde voorlopige aanslagen.

Naast deze aanslag, ontvangt u een aparte aanslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Weet u van tevoren dat u geld terugkrijgt? U kunt dan een voorlopige aanslag aanvragen. Dat is ook mogelijk als u alvast belasting wilt betalen.

Niet eens met de aanslag?
Als u het niet eens bent met een aanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

Bron: de BelastingdienstEen bedrijfsvorm. Wat moet u weten?.

Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer je een rechtsvorm hebt zonder rechtspersoonlijkheid wil dit zeggen dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden die je met je onderneming maakt. Wanneer je een rechtsvorm kiest met rechtspersoonlijkheid, zoals een bv, nv, stichting of vereniging, dan is ben je als ondernemer alleen aanspreekbaar voor het bedrag dat je geïnvesteerd hebt.

Eenmanszaak (ez)
Deze is vormvrij, hiervoor is dus ook geen notariële akte nodig en ook geen investeringsbedrag ofwel kapitaalvereiste. Bij een eenmanszaak ben je dus zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor 100%. Belangrijk om te weten is dus dat wanneer de onderneming failliet gaat, jij als ondernemer in feite ook failliet bent. Wanneer je getrouwd bent of dit van plan bent om te doen kan het verstandig zijn om hier goed naar te kijken omdat de partner ook volledig aansprakelijk zal zijn wanneer het fout gaat. Een groot voordeel is dat je als ondernemer van een eenmanszaak geen grote kosten hebt in feite ga je naar de Kamer van Koophandel en ben je klaar. Uiteraard moet er wel belastingaangifte gedaan worden. Hier kan een boekhouder je mee helpen. Uiteraard kan je dit ook zelf doen, de jaarrekening van de onderneming hoeft ook niet goedgekeurd te worden door een accountant. Het is altijd later mogelijk om van een eenmanszaak later naar een BV te gaan. De belastingdienst heeft voor de startende ondernemer wel een aantal voorwaarden om aangemerkt te kunnen worden als ondernemer. Zo moet je bijvoorbeeld meerdere opdrachtgevers hebben ofwel klanten.

Vennootschap onder Firma (VOF)
Een VOF is wederom een vormvrije oprichting. U moet zich dus alleen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook is er geen kapitaalvereiste maar ben je wel met de vennoten voor 100% aansprakelijk. Omdat je in een VOF met meerdere personen werkt is het wel aan te raden om het een en ander duidelijk op papier te zetten en dit eventueel notarieel vast te laten leggen. In feite is een VOF een soort eenmanszaak, alleen dan met meerdere eigenaren. Bij een VOF moet je rekening houden met de inkomstenbelasting.

Commanditaire Vennootschap (CV)
Deze lijkt erg op de VOF, alleen heb je hier commanditaire vennoten. Dit zijn of is een 'stille vennoot', deze brengt alleen kapitaal in de zaak en gaat niet over de bedrijfsvoering. Een commanditair vennoot is ook maar beperkt aansprakelijk daar de beherend vennoten voor 100% aansprakelijk zijn.

Besloten Vennootschap (BV)
Voor het oprichten van een BV is een notariële akte nodig en een investeringsbedrag van €18.000,-. Dit zal dus meer tijd in beslag nemen en is dus ook kostbaarder. Je moet ook aan enkele documenten denken: 'verklaring geen bezwaar', bankverklaring en dus de notariële akte. Met een BV ben niet persoonlijk aansprakelijk voor zover er geen sprake is van een faillissement als gevolg van mismanagement. Als directeur van een BV moet je ook rekening houden met de inkomstenbelasting. In het geval er geen salaris wordt uitgekeerd (omdat er bijvoorbeeld te weinig verdient is), wordt dit bedrag fictief vastgesteld op minimaal € 40.000 (2008) per grootaandeelhouder, over dit bedrag moet loonbelasting afgedragen worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, doet u er verstandig aan om vooraf met de belastingdienst een lager bedrag af te spreken. Het 'restant' van de winst valt onder de vennootschapsbelasting (2008: 20% over de eerste € 40.000, 23% over de winst tussen de € 40.000 en € 200.000 en 25,5% over het restant).

Bron:Startendeondermersnet.nlWelke verzekeringen zijn nou echt nodig?

Welke verzekeringen zijn absoluut onmisbaar? En welke premies kunt u beter in uw zak houden? Het blijft een kwestie van het afwegen van kosten en risico's.

De belangrijkste verzekeringen
1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
3. Pensioenverzekering

Afhankelijk van branche en bedrijf
1. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (wel voor adviseurs)
2. Verzuimverzekering (voor ondernemers met personeel, vooral met lange contracten)
3. Productaansprakelijkheidsverzekering (o.a. voor importeurs)
4. Bedrijfsgebouwverzekering (voor ondernemers met dure bedrijfspanden)
5. Rechtsbijstandverzekering (afhankelijk van uw omzet en activiteiten)

Tips en trucs
1. Verzeker die risico's die u zelf niet kunt dragen. Maak daarbij constant de afweging tussen de kosten en de risico's.
2. Overweeg een sommenverzekering bij het zoeken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hierbij wordt alleen bij het afsluiten van de verzekering gekeken of uw inkomen toereikend is om deze verzekering te mogen hebben, maar daarna niet meer. U krijgt dus geen correctie op de uitkering.
3. Kijk goed wat een AOV werkelijk dekt, uw beroep, passende of gangbare arbeid.
4. Hoe kleiner het personeelsbestand des te groter de noodzaak voor een verzuimverzekering.
5. Raadpleeg een volledig onafhankelijk tussenpersoon en laat hem goed shoppen, of shop zelf.
6. Breng eerst de dienstverlening (zoals een goede bedrijfsarts) op orde, kijk dan waar u geen grip op hebt en verzeker dat.
7. Vertel uw schadezaak conform de polisvoorwaarden wanneer u aanspraak op een verzekering wilt maken.
8. Sluit een verzekeringspakket af en verdien circa 12% korting.
9. Betaal per jaar en vermijd de 6% termijntoeslag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is de meest essentiële verzekering voor ondernemers, naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch heeft maar ongeveer de helft van de ondernemers een verzekering die hun een salaris garandeert bij ziekte, bij een ongeluk, maar ook bij zwangerschap.

Goed voorstelbaar: het is een heel dure verzekering, vooral voor diegenen met een hoog inkomen. Verzekeraars zitten ook aan de knoppen omdat ze geen acceptatieplicht hebben.

Voordelige varianten zijn er wel, maar pas daarvoor op. U kunt een lage premie betalen en daarmee gangbare arbeid verzekeren. Dan gaat de verzekeraar kijken of u bij wijze van spreken nog loempiavellen kunt vouwen. Ook kunt u passende arbeid verzekeren en wordt er gekeken naar opleiding en arbeidsverleden.

De meeste ondernemers kiezen echter voor indekking tegen beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat is een hoge premie, maar u heeft er ook echt wat aan.

Er zijn wel verschillende manieren om de premie te drukken, zoals het eigen risico en een lager inkomen verzekeren. Het verkorten van de looptijd is niet aan te raden. Bedenk wat het inhoudt als u morgen arbeidsongeschikt raakt voor de rest van uw leven en u heeft hebt een looptijd tot uw zestigste omdat dat wat premie scheelt. U moet dan vijf jaar overbruggen zonder inkomen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Die andere belangrijke verzekering, tegen bedrijfsaansprakelijkheid, loopt daarentegen niet in de papieren. Voor ongeveer honderd euro per jaar bent u gedekt tegen mogelijke zakelijke rampen wanneer u tijdens werktijd schade veroorzaakt die niet direct met uw beroep te maken heeft.

Een medewerker kan natuurlijk ook een antieke vaas omstoten. Om dat risico eveneens af te dekken dient het personeel opgenomen te worden in deze verzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Qua aansprakelijkheid is er ook een dure optie: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze dekt schade die aanwijsbaar met het beroep te maken heeft. Zoals in het geval van de adviseur die het verkeerde advies geeft met verstrekkende gevolgen. Voor dit soort branches is met het oog op de oprukkende claimcultuur vanuit Amerika zo'n verzekering geen overbodige luxe.
Pensioen
Nummer drie in de verzekeringstop is het pensioen. Ook daarvoor geldt: verzeker alleen de risico's die u zelf niet kunt of wilt dragen.

Dus kunt of wilt u niet rondkomen van een aow, voelt u er niets voor om uw onderneming en/of huis te verkopen en hiervan te leven, huivert u van een lagere levensstandaard na uw pensioen, van langer doorwerken of zelf sparen, dan is een pensioenverzekering aan te raden.

Verzuimverzekering
Evengoed maatwerk is de verzuimverzekering voor het personeel. Die is relevant omdat de eerste twee jaren van ziekte voor risico van de werkgever zijn.

Hoe kleiner het bedrijf, des te kwetsbaarder en hoe groter de noodzaak voor zo'n verzekering. Voor een bedrijf met 250 werknemers en een verzuim van zo'n 6% per jaar is het gewoon een kwestie van schuiven met geld. Maar de fietsenmaker kan failliet gaan wanneer zijn enige werknemer met een vast contract langdurig ziek wordt. Regel dat dus, want het kan u de kop kosten.

Als werknemers na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt blijken en een wga-uitkering krijgen, betekent dat ook extra financiële schade voor u. De verzekering hiertegen is standaard ondergebracht bij het UWV.

Er zijn goede redenen om over te stappen naar een particuliere verzekeraar. De premie kan goedkoper en ten tweede is een private verzekeraar een partij die meedenkt en meehelpt bij problemen omdat hij er zelf ook een financieel belang bij heeft.

Bron: De Zaak - Hans Veltmeijer
Inkomstenbelasting

Iedereen in Nederland betaalt belasting over zijn inkomsten. Werknemers betalen loonbelasting, ondernemers inkomstenbelasting. Tenminste, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Is dit niet zo, dan draagt u op een andere manier belasting af over uw inkomsten.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting of niet?
Bij de start van uw bedrijf meldt u zich bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor gelden verschillende criteria, bijvoorbeeld of u winst maakt en hoeveel tijd u aan uw bedrijf besteedt.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Als ondernemer kunt u profiteren van allerlei aftrekposten, zoals zelfstandigen- en startersaftrek. Tenminste, als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Soms ziet ze uw inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden. De grens is niet altijd even zwart-wit.

De Belastingdienst bekijkt de volgende zaken:
• Winst: verdient u geld met uw bedrijf?
• Zelfstandigheid: bent u degene die de beslissingen neemt?
• Kapitaal: als ondernemer moet u investeren in uw bedrijf. Heeft u voldoende geld om uw bedrijf te starten en een tijd draaiende te houden?
• Tijd: hoeveel tijd besteedt u aan uw bedrijf?
• Klanten: heeft u meerdere klanten?
• Promotie: hoe maakt uw bedrijf zich bekend naar buiten? Heeft u bijvoorbeeld eigen briefpapier of een logo?
• Risico: loopt u ondernemersrisico, bijvoorbeeld als klanten niet betalen of als de vraag naar uw producten afneemt?
• Aansprakelijkheid: bent u aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf?

De Belastingdienst neemt een beslissing die afhangt van uw persoonlijke situatie. Het gaat er niet alleen om dat u aan alle criteria voldoet, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Als u maar 1 of 2 klanten heeft maar u verwacht er snel meer te krijgen, kan het zijn dat de Belastingdienst u alsnog als ondernemer voor de inkomstenbelasting ziet.

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, betaalt u belasting over uw winst. Met een eenmanszaak of vof kunt u vaak gebruik maken van aftrekposten, zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

Inkomstenbelasting betalen
Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, betaalt u belasting over uw winst. Dit bedrag betaalt u niet in één keer, maar in maandelijkse termijnen.

Schatting vooraf
Met een vaste baan bij een werkgever is het makkelijk vast te stellen wat u in een jaar verdient. Als ondernemer is dit niet zo duidelijk. Als u start met uw bedrijf geeft u de Belastingdienst een schatting van wat u gaat verdienen met uw bedrijf. Dat doet u daarna ieder jaar. Probeer het goed in te schatten, anders moet u achteraf misschien bijbetalen.

Aanslag
Aan het begin van elk jaar stuurt de Belastingdienst u een voorlopige aanslag, gebaseerd op uw schatting. U betaalt deze aanslag in maandelijkse termijnen.

Meer over uw aangifte inkomtenbelasting
• Belastingdienst: meer over de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers
• Artikel 'FAQ: aangifte inkomstenbelasting (3433 kb)' uit Eigen Bedrijf: krijg antwoord op de meest gestelde vragen hierover

Als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, maar u bent ook niet in loondienst, dan heeft u resultaat uit overige werkzaamheden. U kunt dan kiezen of u uw inkomsten laat belasten via het winst- of loonbelastingsysteem.

Belasting betalen bij resultaat uit overige werkzaamheden
Belasting betalen, u komt er helaas niet onderuit. Als de Belastingdienst u als ondernemer ziet, dan betaalt u inkomstenbelasting. Maar wat als u in Belastingdienst-termen geen ondernemer bent? Bijvoorbeeld omdat u maar een paar uur per week freelance opdrachten doet. U betaalt dan op een van de volgende manieren belasting.

Winstbelastingsysteem
Bij het winstsysteem behandelt de Belastingdienst uw inkomsten net als die van ondernemers voor de inkomstenbelasting. De kosten die u maakt voor uw werkzaamheden, mag u aftrekken. Voor zaken als een auto van de zaak en een bedrijfspand gelden dezelfde regels als voor ondernemers. Een verschil is dat u geen gebruik mag maken van ondernemersregelingen, zoals de startersaftrek.

Loonbelastingsysteem
Bij het loonbelastingsysteem (de opting-in-regeling) houdt uw opdrachtgever loonbelasting in. Kiezen u en uw opdrachtgever voor deze regeling? Dan moet u dit met een gezamenlijke verklaring melden aan de Belastingdienst, voordat uw werkzaamheden beginnen. Per opdracht kunt u kiezen of u deze opting-in-regeling wilt toepassen.
Meer informatie over winst- en loonbelastingsysteem (Belastingdienst)

Bron: Kamer van KoophandelVan start gaan

Ondernemer worden en een onderneming drijven: daar komt heel wat bij kijken. Voor u van start gaat, oriënteert u zich natuurlijk uitvoerig. U neemt in dit stadium ook al een aantal beslissingen, met gevolgen voor onder meer de belastingen en premies waar u mee te maken krijgt. Op het gebied van belastingen en premies gelden voor ondernemers namelijk speciale regels. Voor startende ondernemers zijn er bovendien speciale startersregelingen.

Ondernemer voor inkomstenbelasting en btw
De belastingdienst stelt voor de inkomstenbelasting andere eisen aan ondernemers dan voor de btw (omzetbelasting). Maar als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, bent u dat in het algemeen ook voor de btw.

Als u bijvoorbeeld een winkel of een schoonmaakbedrijf begint, zult u voor de inkomstenbelasting en de btw ondernemer zijn. Maar een administrateur die naast zijn fulltime dienstbetrekking af en toe voor eigen rekening boekhoudkundige adviezen geeft, is voor de inkomstenbelasting meestal geen ondernemer. Voor de btw kan hij wel ondernemer zijn voor deze bijverdiensten.

Ook als u freelancewerk verricht, moet u - net als iedereen - nagaan of u voldoet aan de criteria voor ondernemerschap. Freelancers zijn vaak ondernemer voor de btw, maar het is mogelijk dat zij ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

U krijgt direct al administratieve verplichtingen
Als ondernemer krijgt u ook administratieve verplichtingen. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw boekhouding vanaf de start van uw onderneming voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Als u start terwijl u een uitkering hebt
Misschien begint u een onderneming terwijl u een uitkering hebt. Houd er dan rekening mee dat uw ondernemerschap in veel gevallen gevolgen heeft voor uw uitkering: de uitkering kan worden verlaagd of ingetrokken. Als u een uitkering hebt, zoals ziekengeld of een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) of de Wet werk en bijstand (WWB), dan moet u aan de uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld UWV of de gemeente, melden dat u een onderneming gaat starten.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet of een zogenoemde Besluit-bijstandverlening-zelfstandigenuitkering (Bbz-uitkering). Het starterskrediet en de Bbz-uitkering kunt u aanvragen bij de gemeentelijke sociale dienst in uw woonplaats. Als u gedeeltelijk arbeidsgehandicapt bent, kunt u een speciale lening aanvragen bij UWV.

Let op!

Als ondernemer moet u ook gemeentelijke belastingen en andere heffingen betalen. In veel bedrijfstakken hebt u ook vergunningen nodig. Informatie daarover kunt u krijgen bij uw gemeente en uw provincie. Ook de Kamer van Koophandel bij u in de buurt kan u daarover informeren.

Bron: de belastingdienst.Een administratie opzetten

Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Het is dan ook veel gemakkelijker om uw aangifte in te vullen.

Waarom is een goede administratie belangrijk?
Administratie wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook voor uw bedrijfsvoering.
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan.

Voor uw bedrijfsvoering
Met een goed bijgehouden administratie hebt u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw onderneming om inzicht te krijgen in uw kosten, uw omzet en uw winst. Aan de hand hiervan kunt u inspelen op ontwikkelingen en uw activiteiten eventueel bijstellen.

Voor het invullen van uw aangiften
Uw administratie vormt de basis van uw aangiften. Wij moeten deze aangiften snel en goed kunnen controleren. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij zullen dan zelf uw omzet en winst vaststellen en de verschuldigde belasting berekenen. Als u het niet eens bent met die berekening, dan zult u zelf moeten bewijzen dat de berekening onjuist is. Dit heet 'omkering van bewijslast'. Als u geen duidelijke overzichten hebt van uw aan- en verkopen, zult u uw aangifte omzetbelasting niet kunnen invullen. En zonder een goede administratie kunt u geen aanspraak maken op voordelige regelingen, zoals de kleineondernemersregeling voor de btw. Informatie over de verleggingsregeling vindt u bij Btw berekenen over uw omzet.

Let op!
Maak regelmatig op papier berekeningen om de aansluiting tussen uw administratie, uw aangiften en de jaarrekening te controleren. Bewaar deze (klad)berekeningen bij uw administratie. Wij zullen u daarnaar vragen.

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:
• kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
• financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
• tussentijds gemaakte controleberekeningen
• ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
• bankafschriften
• contracten, overeenkomsten en andere afspraken
• agenda's en afsprakenboeken
• correspondentie
• software en databestanden

Veel van de gegevens, die nodig zijn voor het voeren van een bedrijf, worden allereerst elektronisch vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie. Denk bijvoorbeeld ook aan de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon of Persoonlijke Digitale Assistent (PDA). Of aan de verkoopgegevens die u registreert met een afrekensysteem, een eenvoudige kassa of Point of Sale systeem.
Veel afrekensystemen voldoen niet aan onze eisen. Laat u daarom bij de aanschaf van een afrekensysteem goed adviseren. Lees de brochure 'Uw bedrijf en het afrekensysteem' voor meer informatie. U kunt deze brochure downloaden. Steeds meer administratie, maar ook delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) gaat via internet. Ook deze gegevens behoren bij uw administratie!
Ook als u gegevens, direct of later, op papier afdrukt moet u de gegevens elektronisch blijven bewaren.

Tip!
Houd een urenadministratie bij van hoeveel uren u en eventueel uw fiscale partner aan de onderneming besteden. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting (de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek) zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat u aan de onderneming besteedt. U vindt meer informatie over het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek bij Aangifte doen, belastingen en premies betalen.

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen. Het bedrijfsproces moet volledig en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd. Als u de gegevens elektronisch vastlegt, dan moet u deze ook elektronisch bewaren. En wel voor de geldende bewaartermijn van 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

Bron: de belastingdienst.Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van een overeenkomst. Deze algemene voorwaarden kunnen u een hoop tijd schelen. U hoeft, mits degene met wie u zaken doet de algemene voorwaarden accepteert, niet bij elke overeenkomst weer te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke. In uw algemene voorwaarden legt u de wederzijdse rechten en verplichtingen zo duidelijk en volledig mogelijk vast. Daarmee kunt u conflicten voorkomen. Hieronder kunt u lezen over de wettelijke bepalingen van algemene voorwaarden, of u ze dient op te stellen en wat er minimaal in de algemene voorwaarden moet staan.

Wettelijke basiseisen
Er zijn twee basiseisen die de wet stelt aan algemene voorwaarden:
• De inhoud van uw algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij.
• De wederpartij moet van u een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (informatieplicht).
Onredelijk bezwarend
Om te bepalen of uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. U kunt deze niet opnemen in uw algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet u zelf aantonen dat het gebruik in uw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in uw algemene voorwaarden. U kunt de volledige zwarte en grijze lijst hier bekijken.

Of uw algemene voorwaarden in grote lijnen voldoen an de voorwaarden, kunt u toetsen met de Algemene Voorwaardencheck.

Informatieplicht
Volgens de wet moet u vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden aan de wederpartij verstrekken. De wederpartij moet dan ook uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden hebben ingestemd. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen. U kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen aan de wederpartij. Ook kunt u de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van uw contract of offerte (u dient daar dan wel naar te verwijzen). Houdt u er wel rekening mee dat u in het laatste geval de algemene voorwaarden te laat aan de wederpartij verstrekt. U moet de algemene voorwaarden immers voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw wederpartij verstrekken. Ook is het niet genoeg om te melden dat uw algemene voorwaarden zijn gedeponeerd omdat u deze zelf aan de wederpartij moet verstrekken. Als u telefonisch zaken doet dan geldt er een uitzondering. U moet dan in uw gesprek vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat u deze eventueel kosteloos zult opsturen. Doet u elektronisch zaken dan zult u vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking moeten stellen. Dit moet op zodanige manier, dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens na kan lezen.

Moet u algemene voorwaarden opstellen?
Het is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft en te maken heeft met klanten waarmee overeenkomsten moeten worden gesloten verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. De algemene voorwaarden die u opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf en/of uw branche. Welke algemene voorwaarden u ook hanteert, de volgende zaken komen meestal voor:
• Offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding)
• Transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?)
• Levertijd (overmacht)
• Betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
• Eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
• Garantie (zo ja, onder welke voorwaarden)
• Afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
• Aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Met behulp van voorbeelden van uw brancheorganisatie of relevante bedrijven kunt u zelf ook uw algemene voorwaarden opstellen. Het is verstandig om deze dan wel te laten controleren door een juridisch adviseur.

Toepassing van de algemene voorwaarden
Wanneer u zaken doet met grote bedrijven zijn de twee wettelijke basiseisen niet van toepassing omdat de wederpartij dan wordt geacht te beschikken over voldoende deskundigheid. Wel moeten de algemene voorwaarden voldoen aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid.

Omdat beide partijen waarschijnlijk algemene voorwaarden hebben opgesteld kan het probleem van ‘battle of forms' voorkomen. Dit gaat over de vraag welke algemene voorwaarden gelden. De algemene voorwaarden waar het eerst naar wordt verwezen zullen over het algemeen gelden. Dit geldt niet als de wederpartij de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst afwijst. Wijzen beide partijen elkaars algemene voorwaarden af dan dient u verder te onderhandelen over nieuwe algemene voorwaarden.

Wanneer u als detaillist een bepaalde voorwaarde niet tegen uw klant mag hanteren dan mag uw leverancier deze ook niet tegen u hanteren. Deze regel geldt voor de gehele distributieketen.

Als u ondernemer bent in de detailhandel of in de horeca dan krijgt u te maken met veel klanten. U zult dan aan uw klanten in de winkel duidelijk moeten maken wat de algemene voorwaarden inhouden en waar ze gelezen of opgevraagd kunnen worden. Dit kunt u dan het beste doen door een bordje bij de kassa te plaatsen.

Deponeren van algemene voorwaarden
Het voordeel van het deponeren van uw algemene voorwaarden bij de rechtbank of de Kamer van Koophandel is dat degene met wie u zaken doet toch uw algemene voorwaarden kan inzien als u niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken. Tevens heeft het deponeren van uw algemene voorwaarden ook een bewijsfunctie. Doordat bij deponering uw algemene voorwaarden worden voorzien van een datum en een nummer kunt u aantonen dat u tussentijds niets in de tekst van de algemene voorwaarden hebt veranderd. U dient bij wijzigingen die u aanbrengt er zelf voor te zorgen dat de nieuwe versie weer in zijn geheel gedeponeerd wordt bij een rechtbank of de Kamer van Koophandel.

Er is een website waar u gratis terecht kunt voor hulp en vragen over uw algemene voorwaarden. Voor meer informatie klikt u op www.voorwaarden.net

Bron: startbedrijf.nl
Het ondernemingsplan

In 2006 startten ongeveer 75000 Nederlanders een eigen bedrijf. Ongeveer de helft heeft succes. Een van de factoren die de kans op succes verhogen is een goed ondernemingsplan. Het opstellen van een ondernemingsplan is voor iedereen die zelfstandig ondernemer worden wil van belang. Het ondernemingsplan geeft inzicht in de positie, doelen en de haalbaarheid van het idee. Het biedt externe partijen (de bank) een goed beeld van de onderneming.

Opstellen van een ondernemingsplan
Het opstellen van een ondernemingsplan is het onderzoeken of het idee dat in je hoofd zit ook haalbaar is. Misschien vind je zelf dat je een briljant idee heb. Maar vind de bank dat ook? Vind je partner dat ook? Zijn er wel klanten die jouw producten willen hebben? In een ondernemingsplan houd je je eigen idee tegen het licht. Wat er in het ondernemingsplan precies staat, kan per onderneming verschillen maar de volgende onderdelen komen geregeld terug.

Samenvatting
Je ondernemingsplan begint met een samenvatting van je ondernemingsplan. In dit deel maak je een zo kort mogelijke samenvatting van wat je wilt beginnen. Beschrijf je idee duidelijk en concreet in grote lijnen. Behandel hier in wat je wilt gaan aanbieden, voor welke markt, wat is de bedrijfsformule met wat onderscheidt jouw product van de andere producten en hoe je dit gaat aanpakken. Onthoud bij het schrijven van dit stuk dat een drukbezette bankmanager na het lezen van de samenvatting een gevoel moet hebben dat hij verder wilt lezen. Schrijf daarom ook kort en krachtig, zodat het geen langdradig verhaal wordt. Omdat dit een alles omvattende samenvatting is kan je dit deel het beste als laatste pas schijven.

De ondernemer zelf
Het gedeelte over jezelf, de zelfstandig ondernemer. De beste producten en diensten in de beste situatie zullen nog steeds een faillissement veroorzaken als de ondernemer de verkeerde beslissingen zal maken. Je begint dan ook met het opstellen van een CV over jezelf. Wat is je visie? Je missie? Beschrijf hier wat je over 5 jaar bereikt wilt hebben. Dit gedeelte schijf je zo dat een sponsor in je wil investeren en een bank je het geld wilt lenen. Door aan te geven dat je ervaring en motivatie hebt om het tot een winst gevende onderneming te maken.

De onderneming
Welke ondernemingsvorm heb je gekozen? En heb je vergunningen en een vestigingsplaats of andere essentiele punten van je bedrijf die je wilt noemen? Deze onderdelen passen in het ondernemingsplan onder het kopje "de onderneming". Hieronder kun je tevens je product of dienst beschrijven. Zorg dat je dit kort en bondig doet.

De promotiemix
Waarom zal juist dit product of deze dienst goed verkopen? Hoe ga je je nieuwe klanten werven? Heb je je markt en concurrenten in beeld? Wat is er in deze markt de afgelopen jaren gebeurd en wat verwacht je voor de nabije toekomst? Hier komen met name alle P's in beeld. Je prijs, je promotie, product en plaats.

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats)
Een SWOT is niet verplicht maar het geeft zo snel zoveel duidelijkheid over de onderneming dat het alleen al voor de ondernemer zelf aan te raden is om na te denken over de Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.

Financiën
Niet onbelangrijk; hoe wil je als zelfstandig ondernemer alles gaan financieren. Het ondernemingsplan is een plan om de komende vijf jaar een rode draad te hebben en de financiën zijn regelmatig een van de grootste onderdelen. Zeker als er geld van een externe factor (bank, startkapitaal, etc.) nodig is dan willen zij uiteraard weten wat er gebeurd met het geld dat ze je geven. In het financiële onderdeel van het ondernemingsplan kun je hiervoor uitleg geven wat je nodig denkt te hebben, waarvoor, en wat je hiermee gaat doen.

Hier vind je een voorbeeld van een ondernemingsplan van IMK projecten

Bron: Ondernemen en Internet

Margeregeling voorkomt dubbele btw

Particulieren (of ondernemers die voor de btw zijn vrijgesteld) brengen geen btw in rekening als zij iets verkopen aan een ondernemer. Verkoopt die ondernemer de goederen weer door, dan moet hij wel btw in rekening brengen en betalen aan de Belastingdienst. In dergelijke gevallen kan hij gebruikmaken van de margeregeling.

De margeregeling voorkomt dat de Belastingdienst dubbel btw ontvangt. De goederen zijn immers eerst met btw verkocht aan de particulier of vrijgestelde ondernemer en zonder margeregeling zou de ondernemer nu weer btw moeten berekenen zonder dat hij bij inkoop btw heeft kunnen aftrekken.

Winstmarge
Als een wederverkoper gebruikmaakt van de margeregeling berekent hij de btw niet over de omzet, maar over de winstmarge. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Ook de Belastingdienst ontvangt dan alleen de btw over de winstmarge. Als de winstmarge negatief is, hoeft de wederverkoper geen btw te betalen, maar hij kan dan ook geen btw terugvragen.

Inkoop
Als een wederverkoper margegoederen inkoopt van particulieren of van ondernemers die buiten de btw -heffing blijven, is hij verplicht om een inkoopverklaring op te maken in tweevoud. Het ene exemplaar van deze inkoopverklaring reikt hij uit aan zijn leverancier, het andere exemplaar moet hij bij zijn (inkoop)administratie bewaren. De leverancier moet de inkoopverklaring ondertekenen. In de inkoopverklaring moet staan:
•de datum waarop is geleverd;
•naam en adres van de afnemer/wederverkoper;
•naam en adres van de leverancier;
•een duidelijke omschrijving van het geleverde goed;
•bij de levering van een motorrijtuig: het kenteken;
•de hoeveelheid van de geleverde goederen;
•het bedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht;
•een verklaring van de leverancier dat hij met betrekking tot de levering van het goed aan hem helemaal geen voorbelasting heeft afgetrokken.

Er is geen inkoopverklaring nodig als:
•het bedrag dat aan de leverancier moet worden voldaan minder dan € 227 bedraagt;
•de leverancier een factuur uitreikt waarop de hierboven opgesomde gegevens al staan;
•de wederverkoper bij inruil een factuur uitreikt die voldoet aan de wettelijke eisen en die ook voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de inkoopverklaring.

Inruil
Als de ondernemer goederen inruilt onder de margeregeling, kan hij volstaan met de uitreiking van één factuur. Voorwaarde hiervoor is wel, dat hij op die factuur zowel de levering als de inruil vermeldt. Hij mag de factuur gebruiken als inkoopverklaring voor het ingeruilde goed.

Btw berekenen
De wederverkoper berekent de btw voor elk goed afzonderlijk op het moment dat hij het goed levert. Hierbij hanteert hij het 19%-tarief, behalve bij leveringen van goederen waarvoor het 6%-tarief geldt, zoals bijvoorbeeld boeken.
Hij berekent de btw niet over de volle verkoopprijs, maar alleen over de winstmarge per goed. Dit gaat als volgt:
•Eerst berekent hij per goed de winstmarge inclusief btw door de inkoopprijs van de verkoopprijs af te trekken. Als de uitkomst negatief is, stel dan de winstmarge op nul.
•De btw over de winstmarge is afhankelijk van het tarief. Als het 19%-tarief geldt, is het btw -bedrag 19/119 x de winstmarge. Als het 6%-tarief geldt, is dit 6/106 x de winstmarge.

NB Een wederverkoper van auto's mag onder de margeregeling geen rekening houden met de rest-BPM.

Administratie
Als de ondernemer goederen levert onder de margeregeling, moet hij aan dezelfde factureringsverplichtingen voldoen als bij leveringen onder de normale btw -regeling. Hij mag echter geen btw op zijn facturen vermelden. De gebruikte goederen die de ondernemer inkoopt en verkoopt onder de margeregeling moet hij afzonderlijk administreren. Uit zijn administratie moet de winstmarge per goed zijn af te lezen. Als hij niet alleen goederen verkoopt onder de margeregeling, maar ook onder de normale btw -regeling, moet hij deze twee goederenstromen in zijn administratie strikt gescheiden houden. Zijn administratie kan dan bestaan uit een in- en verkoopboek margeregeling en een in- en verkoopboek normale btw -regeling.

Globalisatieregeling
Voor bepaalde goederen is het niet mogelijk om ze van inkoop tot verkoop individueel te volgen en de winstmarge per goed vast te stellen. In dat geval kan de globalisatiemethode uitkomst bieden. De ondernemer mag dan de winstmarge en de daarover verschuldigde btw achteraf berekenen uit de totaalbedragen van verkopen en inkopen in één aangiftetijdvak.

Wederverkopers van kleding, meubelen, boeken en tijdschriften, vervoermiddelen (inclusief fietsen, bromfietsen en caravans), foto-, film- en videoapparatuur, beeld- en geluidsdragers (zoals video- en muziekcassettes, cd's en lp's), kunst en antiek, verzamelvoorwerpen en huisdieren en huisdierbenodigdheden zijn verplicht de globalisatiemethode toe te passen. Voor autosloperijen geldt een speciale globalisatieregeling met forfaitaire berekeningsmethode.

Als de ondernemer het kasstelsel gebruikt en de margeregeling met globalisatie toepast, houdt hij geen verkoopboek bij en soms ook geen inkoopboek. Hij moet de inkoop- en verkoopgegevens dan duidelijk bijhouden en kunnen aantonen via zijn kas-, bank-, of giroboek.


Bron: Kluwer
Bron: de Ondernemer.nl

Waar moet een factuur aan voldoen?

Een factuur is pas rechtsgeldig als hij aan een aantal door de Belastingdienst opgestelde eisen voldoet.

Als jouw factuur niet aan de gestelde vereisten voldoet, is hij niet rechtsgeldig en kan de ontvanger bijvoorbeeld geen gebruik maken van de BTW-aftrek. Dat geldt natuurlijk ook voor jezelf: controleer de facturen die je als zzp'er ontvangt op onderstaande criteria. Aan welke eisen moet een factuur dan minimaal voldoen?

Jouw facturen moeten de volgende gegevens bevatten:
•Uw omzetbelastingnummer (BTW-nummer);
•Het factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd;
•De factuurdatum;
•Uw naam en adres;
•De naam en het adres van uw afnemer;
•De datum van de levering of de dienst;
•De hoeveelheid en soort geleverde goederen;
•De omvang en de soort geleverde diensten;
•Per omzetbelastingtarief:
- de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting;
- eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen;
- het toegepaste BTW-tarief;
- de vergoeding;
•Bij vooruitbetaling: de datum van betaling, als die afwijkt van de factuurdatum;
•Het BTW-bedrag (de omzetbelasting).

PDF
De factuur kan via e-mail verstuurd worden in de vorm van een pdf-, excel- of worddocument. Het verdient wel de voorkeur om jouw factuur in de vorm van een pdf te versturen omdat de ontvanger er dan niets meer aan kan veranderen. Theoretisch zou de ontvanger de bedragen of data van een elektronisch ontvangen excel- of worddocument kunnen aanpassen, waarna er dus discussie kan ontstaan over de inhoud van de factuur.

Administratie
Ook voor de eigen administratie is het niet nodig facturen te printen en fysiek te bewaren. Een elektronisch systeem volstaat. Papieren rekeningen kunnen worden gescand en digitaal worden opgeslagen. De enige eis die de fiscus stelt, is dat de opgeslagen factuurgegevens bij controle binnen redelijke termijn ter beschikking gesteld moeten kunnen worden aan de inspecteur.

Bron: ikgastarten.nl

Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen en waarvoor?

Wie?
Iedereen die in Nederland woont, kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werkzaamheden die uzelf uitvoert voor 1 of meer opdrachtgevers. U kunt dus geen VAR aanvragen voor handelsactiviteiten, zoals het in- en verkopen van producten.

Waarvoor?
U kunt 1 verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor 1 of meer opdrachtgevers verricht. Bovendien moet het gaan om werkzaamheden die u onder vergelijkbare omstandigheden uitvoert.

Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een VAR? Dan vraagt u dus 1 VAR aan voor de timmerwerkzaamheden en 1 voor het ontwikkelen van software. Het is ook niet mogelijk om voor timmerwerkzaamheden die u in loondienst verricht en timmerwerkzaamheden die u als zelfstandige verricht, 1 VAR aan te vragen. Het gaat dan wel om dezelfde werkzaamheden, maar u verricht deze niet onder vergelijkbare omstandigheden. De VAR die u krijgt voor uw werkzaamheden als zelfstandige, mag u dus niet gebruiken voor uw werkzaamheden in loondienst.

U bent niet verplicht een VAR aan te vragen. Wel kan uw opdrachtgever erom vragen. Als u een VAR hebt ontvangen, bent u niet verplicht om deze altijd te gebruiken.

Let op!

De VAR geeft u en uw opdrachtgever alleen zekerheid over het inhouden en afdragen van loonheffingen. U kunt de VAR bijvoorbeeld niet gebruiken voor de durfkapitaalregeling of voor arbeidsrechtelijke zaken.

Als u directeur-grootaandeelhouder, vennoot of maat bent
Alleen natuurlijke personen kunnen een VAR aanvragen. Een bv, nv, vennootschap onder firma (vof) en maatschap kunnen dus geen VAR aanvragen. Als directeur-grootaandeelhouder van een besloten of naamloze vennootschap kunt u dat wel. In dat geval beoordelen wij of de inkomsten uit werkzaamheden die u voor opdrachtgevers van uw vennootschap verricht kunnen worden toegerekend aan uw bv of nv.

Als u werkt binnen een vennootschap onder firma of een maatschap, dan kunt u als vennoot of maat persoonlijk een VAR aanvragen. Wij beoordelen dan uw activiteiten in het samenwerkingsverband. Bij het invullen van de vragen moet u daar rekening mee houden.

Als u artiest of beroepssporter bent
Artiesten en beroepssporters die in Nederland wonen, kunnen ook een VAR aanvragen

Bron:de BelastingdienstProbeer privé en zakelijk uit elkaar te houden.

Als zelfstandige zonder personeel loopt u het risico dat uw privé- en zakelijke leven mengen. Houd vooral de financiële scheiding goed in de gaten,anders kan de verwarring u al snel de kop kosten.

Ook in economisch barre tijden beginnen mensen voor zichzelf. Sommigen om een droom in vervulling te laten gaan, voor de spanning of het geld, en weer anderen uit noodzaak. Volgens de Kamer van Koophandel nam het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in 2009 toe tot bijna 764.000. De stap naar zelfstandigheid kent zijn gevaren.

Financieel inzicht
Zo meldde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op de Dag van de Zelfstandige dat veel zzp'ers failliet gaan door een gebrek aan financieel inzicht. In gewonemensentaal: de privé- en zakelijke portemonnee worden door elkaar gehaald. Dat kan grote gevolgen hebben voor een al kwetsbare groep.

Bovendien bouwt u als zzp'er geen vakantiegeld en pensioen op en heeft u geen recht op werknemersverzekeringen. Ook deze zaken moeten dus zelf geregeld worden. Voor een zzp'er is een goede administratie dus des te meer van levensbelang.

Tekst en uitleg
Om zzp'ers te ondersteunen hebben het Nibud, de Kamer van Koophandel, schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers Zuidweg & Partners en het ministerie van Economische Zaken het Geldboek voor Ondernemers samengesteld, een informatieboek met tekst en uitleg voor zzp'ers.

Het doel van dit gratis boekje is volgens het Nibud om ondernemers er op te wijzen dat ze niet alleen naar grote bedrijfsmatige zaken moeten kijken, zoals een ondernemingsplan of een liquiditeitsbegroting, maar ook rekening dienen te houden met hun persoonlijke financiële situatie. Wist u bijvoorbeeld dat u als zelfstandige bij de gemeente een verzoek tot belastingkwijtschelding kunt indienen? Zo zijn er nog veel regelingen waar veel -ook meer ervaren- ondernemers zich niet van bewust zijn.

Afgebakende kantoorruimte
De scheiding gaat verder dan de bankrekeningen. Judith Beyerbacht, oprichter van De Structuurcoach, een bedrijf voor persoonlijke organisatie, schrijft op haar website dat het voor ondernemers met kantoor aan huis, lastig om rollen te combineren. Dat geldt ook voor de overige familieleden.

'Vooral wanneer verzuimd wordt een duidelijk afgebakend gebied als kantoorruimte te bestempelen, is het moeilijk een grens tussen werk en privé te trekken.' Zorg dus dat u ook als zelfstandige een plek creëert die u uitsluitend gebruikt voor werk.

Door de gehele thuissituatie anders te organiseren, brengt u een duidelijke structuur in de werkplek, uw weekplanning en dus ook in uw privéleven. Is plannen niet uw sterkste kant? Een coach kan u helpen met het opstellen van een dag- en weekplanning. Zo weten u én uw familieleden waar ze aan toe zijn.

Bron: Elsevier 31-03-2010

 

Hoe werkt de btw?

Btw is de belasting die u betaalt over uw omzet. U berekent de btw in de prijs voor uw producten of diensten. Per maand, kwartaal of jaar doet u aangifte, en betaalt u de btw. Btw die u zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag u aftrekken.

Voor wie geldt de btw?
De btw geldt voor de meeste ondernemers. U bent ondernemer als u zelfstandig werkzaamheden uitvoert, en daar inkomsten uit hebt.

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Waarover betaalt u btw?
U betaalt btw over uw omzet. Uw omzet is de vergoeding die u rekent voor uw producten en diensten.

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.


Margeregeling
Handelt u in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kan het gunstig zijn om gebruik te maken van de margeregeling.

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Landbouwregeling
Voor landbouwers, veehouders, tuin- en bosbouwers geldt een speciale btw-regeling. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen en u hebt minder administratieve lasten.

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Reisbureauregeling
Bent u ondernemer in de reisbranche? Dan vallen uw diensten vanaf 1 april 2012 mogelijk onder de nieuwe reisbureauregeling. Deze regeling geldt in alle EU-landen voor leveranciers van reisdiensten.

Klik hier voor informatie op de site van de belastingdienst.

Bron: de Belastingdienst
Overzicht spooknota's gemeld bij SAF (Steunpunt Acquisitie Fraude)

Hier het overzicht van de meest voorkomende vormen van spooknota´s. Spooknota´s zijn te omschrijven als zeer op facturen lijkende aanbiedingen, waarbij goed op de kleine lettertjes moet worden gelet: "dit is geen factuur maar een aanbieding/offerte".

Spooknota´s bevatten vaak kenmerken die de suggestie wekken dat er al een klantrelatie met de ondernemer bestaat. Niets van al dit is waar! Let goed op en check vooraf bij SAF of er al meldingen over een bepaald bedrijf bij SAF staan geregistreerd.

Let op! Niet alle door SAF geregistreerde bedrijven worden gepubliceerd. SAF publiceert alleen de categorie spooknota´s en het overzicht van (inter)nationale gidsen. Neem in geval van twijfel contact met SAF op.

Spooknota's kunt u melden via het meldformulier zodat deze geregistreerd kunnen worden.

Bron: fraudemeldpunt.nl


 

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

- U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma.
-U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
-U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is. Verder krijgt u geen belastingvermindering vanwege de kleineondernemersregeling in een aantal specifieke situaties.

Hoe bereken ik de belastingvermindering? U kunt de vermindering zelf berekenen bij Hoe bereken ik mijn korting?

Meer dan 1 onderneming? Btw optellen!

Bestaat uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma uit meer dan 1 onderneming? Dan moet u bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de btw-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor u als ondernemer en niet per onderneming. Hebt u bijvoorbeeld een eenmanszaak en een maatschap? Dan geldt voor beide de kleineondernemersregeling. Dit zijn namelijk 2 ondernemers voor de btw.

Starten, stoppen of overnemen
Als u een bedrijf start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de kleineondernemersregeling. U mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

Bron: de Belastingdienst


 

Privegebruik auto van de zaak vanaf 1 juli 2011


Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto
door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen moet u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik. Hoe u met die gegevens de te betalen btw berekent, leest u bij
Privégebruik roerende investeringsgoederen.

Wilt u geen kilometeradministratie bijhouden? Dan mag u er ook voor kiezen om het privégebruik vast te stellen op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Voorbeeld
U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 25.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar u hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 25.000 = € 675 btw betalen. Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet? Dan kunt u het percentage van 2,7 evenredig verlagen. Als u de auto bijvoorbeeld voor 50% gebruikt voor vrijgestelde omzet, wordt het percentage 1,35.

U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 675 = € 340. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

Auto gekocht zonder aftrek van btw
Hebt u bij aankoop van een auto geen btw afgetrokken (bijvoorbeeld bij aanschaf van een marge-auto)? Dan gebruikt u voor de berekening van het privégebruik 1,5% in plaats van 2,7%. Verder blijven de berekeningen hetzelfde.

Let op!
Vanaf 1 juli 2011 is woon-werkverkeer voor de btw privégebruik! Dit geldt zowel voor de ondernemer als zijn personeel.

Eigen bijdrage werknemers
Brengt u uw personeel voor het privégebruik een bedrag in rekening dat niet-kostendekkend is? Dan moet u btw betalen over de uitgaven die u hebt gemaakt voor het privégebruik van de auto.
U mag er echter ook voor kiezen om voor het privégebruik 2,7 of 1,5% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm) op te nemen in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het jaar. In dat geval betaalt u geen btw over de aan het personeel in rekening gebrachte bedragen.
Is het bedrag dat u aan uw personeel in rekening brengt hoger dan de uitgaven voor het privégebruik? Dan moet u btw betalen over de in rekening gebrachte bedragen. U kunt dan niet de 2,7 of 1,5%-regeling toepassen.

Zakelijk gebruik privéauto
Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.

Bijzondere regelingen
-Woon-werkverkeer
Bestaat het privégebruik alleen uit woon-werkverkeer? Dan kunt u de btw ook op een andere manier berekenen. Lees hierover meer bij Woon-werkverkeer. U vindt daar ook uitleg over wat wij met ‘woon-werkverkeer’ bedoelen.
-Auto(verhuur)bedrijven Bent u een auto(verhuur)bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van een bijzondere regeling.


Bron: de Belastingdienst

 

Administratiekantoor Leudal blogt nu ook, hier vind u artikelen die voor u van belang kunnen zijn. Heeft u content? Laat het ons dan weten! Mail naar info@administratiekantoorleudal.nl of bel, 0475-470089.


-bv oprichten
-Ondernemrsaftrek
-Loonadministratie
-Bedrijfsruimte huren of kopen?
-Eenmanszaak en personeel
-Particuliere belastingaangifte
-Welke bedrijfsvorm kiezen?
-Verzekeringen
-Inkomstenbelasting
-Van Start gaan
-Administratie opzetten
-Algemene voorwaarden
-Ondernemingsplan
-Margeregeling
-Waar moet een factuur aan voldoen?
-VAR, verklaring arbeidsrelatie
-Privé en zakelijk uit elkaar houden
-Hoe werkt de btw?
-kleine ondernemers regeling

-Archief
Mien Bex Boekhouder Haelen

Datum